Protecció de dades

INFORMACIÓ SOBRE LA

Protecció de dades

AVIS INFORMATIU DE PROTECCIÓ DE DADES

Tractament: Recollida de brossa porta a porta

Responsable: Ajuntament de Lleida. Pl. Paeria, núm. 1, 25007 – Lleida

Finalitat:

  • Prestació del servei de recollida domiciliària porta a porta i àrees tancades amb control d’accés. Gestió del lliurament de contenidors i bosses.
  • Seguiment i control de la participació en la recollida selectiva, realització d’un estudi econòmic que permeti aplicar bonificacions o penalitzacions en la taxa de la brossa en una fase posterior, enviament de comunicacions sobre la participació, tot això a partir de:
  • Nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica del propietari o llogater, si aquest ha donat el seu consentiment a la casella “Conec i accepto la política de protecció de dades. Consulteu-la a: portaaportalleida.com”, de la butlleta que s’ha de retornar emplenada en el moment de l’entrega del kit del porta a porta.
  • Adreça, si el propietari o llogater no ha donat el seu consentiment a la casella esmentada.

Legitimació: La base legitimadora prevista pel Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD) és la següent:

  • El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (art. 6.1 e).
  • De forma complementaria a les anteriors bases legitimadores i per a la finalitat b) 1), el consentiment de l’interessat en el moment de sol·licitar el servei (art. 6.1 a).

La base legal que empara la primera legitimació es troba en l’article 25.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, .l’article 66.3.l del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 10, 42 i 53 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.

Termini de conservació: Les dades es conservaran en tant que subsisteixi el seu valor probatori (art. 55 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, en relació amb l’article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals).

Destinataris: No es comunicaran dades a tercers, llevat de les comunicacions que s’estableixin a l’ordenament jurídic.

Drets: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant una sol·licitud genèrica a l’Ajuntament de Lleida, amb certificat digital o idCAT mòbil, a través de l’enllaç https://tramits.paeria.cat, indicant-hi l’assumpte “Exercici de drets de protecció de dades”, o de forma presencial, al Registre General de l’Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Rambla Ferran 32, baixos, 25007 Lleida.

Teniu dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment a través de l’Oficina d’Atenció del Porta a Porta (en cas que s’hagi atorgat per a alguna finalitat).

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

No obstant això, us podeu adreçar prèviament al delegat de protecció de dades, qui us ajudarà a resoldre el cas.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

Tot el material lliurat és responsabilitat de l’usuari, tant pel que fa al seu manteniment com a la neteja. En cas de pèrdua o trencament, l’usuari ha d’adquirir el material. Per sol·licitar-ho cal adreçar-se al servei d’atenció ciutadana del Porta a Porta, via e-mail (info@portaaportalleida.com) o al telèfon 671336865.

És un deure de l’usuari participar correctament en la recollida porta a porta, i lliurar els residus correctament separats els dies, horaris i en la forma establerta.

Queda totalment prohibit abandonar bosses o deixalles a la via pública així com complir tots els deures subjectes en l’ordenança reguladora de la neteja viària i la gestió dels residus de Lleida.